Rechtsgebieden

Slachtoffers van letselschade zijn over het algemeen zeer kwetsbaar. Of het letsel van een slachtoffer nu is veroorzaakt door een verkeersongeval, medische fout of een arbeidsongeval, één ding hebben ze gemeen: hun wereld staat tijdelijk op zijn kop, waardoor er veel op hen afkomt.

Naast het lichamelijk aspect kan het opgelopen letsel tot veel problemen leiden en kunnen de kosten (medische kosten, verlies aan arbeidsvermogen, kosten van huishoudelijke hulp, reiskosten etc.) in korte tijd hoog oplopen. Als slachtoffer moet u dus herstellen en tegelijkertijd van alles regelen.

Daar komt nog eens bij dat een letselschaderegelingstraject vrij complex kan zijn en meestal lang duurt.

Om uw leven als slachtoffer zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen doet u er verstandig aan om een letselschade advocaat in te schakelen. Selma Kara Advocatuur kan u daarbij helpen. Zij is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden. Klik deze rechtsgebieden open voor meer informatie.

In het verkeer vallen jaarlijks vele doden en gewonden ten gevolge van door verkeersdeelnemers (automobilisten, (brom)fietser(s), voetgangers) gemaakte fouten. De gevolgen daarvan kunnen voor slachtoffers heel ingrijpend zijn.

Indien u het slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval kunt u uw schade over het algemeen verhalen op de veroorzaker van het ongeval of diens verzekeraar. Houd u er rekening mee dat u pas voor schadevergoeding in aanmerking komt als eenmaal vast komt te staan dat de wederpartij aansprakelijk is voor het ontstaan van het verkeersongeval en uw (letsel)schade.

Bij een behandeling door artsen, verpleegkundigen etc. in de gezondheidszorg kunnen fouten worden gemaakt die, naast de lichamelijke impact, ook emotioneel en financieel zeer ingrijpend zijn voor het slachtoffer. Zo kan een fout door een behandelaar bestaan uit een verkeerde of onjuiste behandeling dan wel diagnose, het verstrekken van onjuiste informatie of bijvoorbeeld op een onjuiste wijze omgaan met medische informatie.

Het moet dus gaan om een medische fout en niet om een complicatie. Het onderscheid tussen een medische fout en een complicatie is in de praktijk niet altijd makkelijk te maken. Het verschil is dat een complicatie een realistisch risico is dat altijd kan optreden bij een ziekte of ingreep. Bij een medische fout is de schade te wijten aan een tekortkoming van de arts of andere hulpverlener(s).

Indien er een vermoeden bestaat van een medische fout in een letselschadezaak, zal in beginsel uw medisch dossier worden opgevraagd en beoordeeld door een vaste medisch adviseur. Zijn er volgens de medisch adviseur voldoende aanknopingspunten voor een zaak, dan zal het ziekenhuis en/of de aansprakelijke arts aansprakelijk worden gesteld. Belangrijk om te weten is dat alle artsen en ziekenhuizen verzekerd zijn voor aansprakelijkheid.

Zodra de aansprakelijkheid door de aansprakelijke partij wordt erkend, zal gestart worden met het in kaart brengen van uw schade.

Van een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is sprake als u als werknemer een ongeval overkomt op of tijdens het werk. Het kan bijvoorbeeld gaan om een val van een dak, heftruck, hoogwerker, uw hand die in een gevaarlijke machine is terechtgekomen of een ongeval tijdens een bedrijfsuitje. Ook als u letsel oploopt als gevolg van een ongeval terwijl u voor uw werk op pad bent naar een klant worden onder arbeidsongevallen geschaard, waarvoor u de werkgever aansprakelijk kunt stellen.

De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht ten opzichte van de werknemer en moet dus voldoende maatregelen treffen om de veiligheid op het werk te waarborgen. Dat betekent dat de werkgever moet aantonen dat hij alle nodige maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van letselschade van de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werk. Indien het de werkgever niet lukt om dat aan te tonen, volgt aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het ongeval, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van werknemer.

Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf (mishandeling, seksueel geweld, diefstal met geweld etc.) heeft u een aantal mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen, zowel binnen als buiten het strafproces.

Zo kunt u voorbeeld een vordering indienen in het kader van de strafprocedure. In dat geval spreekt met van een “voeging als benadeelde partij in het strafproces”. Als de dader strafrechtelijk wordt veroordeeld, levert die veroordeling in een civiele procedure dwingend bewijs op van het schade toebrengend feit.

Een andere mogelijkheid is het starten van een civiele letselschade procedure waarin u de burgerlijke rechter vraagt om de dader te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. In dat geval spreekt u de dader aan op grond van een jegens u gepleegde onrechtmatige daad.

In bepaalde gevallen kunt u ook aanspraak maken op een eenmalige uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Fonds geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Vanaf 1 juli 2017 kunnen ook nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming uit het Schadefonds.

Wanneer iemand door toedoen van een ander om het leven komt, is het voor de nabestaande(n) mogelijk om de schade als gevolg van het overlijden te verhalen op de aansprakelijke partij.

Wie een schadevergoedingsaanspraak toekomt, voor welke schadeposten die aanspraak geldt en tot welke omvang is geregeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek.

Het verdriet dat voortkomt uit iemands overlijden, ook wel affectieschade genoemd, komt in Nederland vooralsnog niet voor vergoeding in aanmerking.

Dat ligt anders voor shockschade. De shockschade is de psychische schade die optreedt, doordat iemand een ongeval heeft waargenomen of direct geconfronteerd wordt met de ernstige gevolgen daarvan. De psychische schade dient zich wel te uiten in een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.

De bezitter van een dier is in beginsel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het betreffende dier. Het gaat hierbij om een zogenaamde “risicoaansprakelijkheid”. Dit houdt in dat u door het bezitten van een dier dat schade veroorzaakt aansprakelijk bent. Daarbij kunt u denken aan situaties dat u bent gebeten door een hond of gewond bent geraakt door een trap van een paard.

Indien u letselschade hebt geleden door een dier van een ander, dan kunt u uw schade dus verhalen op de bezitter van het dier. Veelal is de bezitter voor deze schade verzekerd.

De kans dat een ongeluk ontstaat tijdens sport- en spelsituaties is nu eenmaal helaas groot. In sport- en spelsituaties is er echter minder snel sprake van een onrechtmatige handeling van een deelnemer aan een sport of spel, indien aan een andere deelnemer door die handeling letsel is toegebracht dan wanneer dit bijvoorbeeld op straat wel het geval zou zijn.

De reden daarvan is dat de deelnemers aan een sport of spel tot op zekere hoogte, over en weer, gevaarlijke, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe die sport of dat spel uitlokt, van elkaar moeten verwachten.

Heeft u door de schuld van een ander letsel opgelopen tijdens het sporten zoals bijvoorbeeld voetbal, karate, hockey etc. en bent u van mening dat de gedraging van de medespeler buiten de lijn der normale verwachting ligt dan wel als “abnormaal” valt te typeren, dan is er mogelijk sprake van een onrechtmatige daad.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Zo hebben we in het dagelijks leven te maken met ongevallen die verschillend van aard zijn. Zo kunt u letsel hebben oplopen als gevolg van een lekkende borstprothese, de fles die is ontploft tijdens het losdraaien van een fles frisdrank, een val van een kapotte lader of een dakpan die op uw hoofd is gevallen.

Daarvoor kunnen verschillende partijen aansprakelijk worden gesteld. Afhankelijk van verschillende factoren dient steeds uitgezocht te worden of een producent, fabrikant of een bezitter van een (on)roerende zaak aansprakelijk is voor de schade.

Het gaat er in deze gevallen om dat er een gebrek aan een zaak moet kleven. Van een gebrekkig product is sprake, indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan zou mogen verwachten. (On)roerende zaken worden omschreven als gebrekkig wanneer deze niet voldoen aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en waarvan bekend is dat het een bijzonder gevaar voor personen of goederen op kan leveren.

Het is de wegbeheerder die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg en de weguitrusting zoals verkeersdrempels, bussluizen en verkeersdrempels. De wegbeheerder is dan ook  aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker.

Te denken valt aan een losliggend putdeksel op het fietspad of een gat in de stoep. De wegbeheerder kan onder zijn aansprakelijkheid uitkomen als hij de schade niet kon voorkomen. Te denken valt aan situaties waarbij een gebrek zich onverwachts heeft voorgedaan en de wegbeheerder geen redelijke kans heeft gehad om dat gebrek te herstellen, als er onvoldoende geld of middelen zijn om nog meer onderhoud te plegen of als hij kan bewijzen dat het ongeluk is te wijten aan het weggedrag van de weggebruiker.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Selma Kara Advocatuur, indien u vragen heeft over andere rechtsgebieden, zoals het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, arbeidsongeschiktheid of sociale zekerheid.